Kontakty

Unigaz servis s.r.o
Záběhlická 1916/20
Praha 10 - Záběhlice
106 00

IČ: 25623010
DIČ: CZ25623010

Pracovní dny:
Pondělí - pátek
od 7:30 hod do 16:00 hod
tel.: 272 760 754
fax: 960 272 760 754

Pohotovost pro smluvní partnery:
tel.: 736 754 300
Pondělí-pátek
po 16:00 hod do 20:00 hod
sobota, neděle, svátek
od 8:00 hod do 20:00 hod

kancelar@unigazservis.cz
kominy@unigazservis.cz

počítadlo.abz.cz

Autorizované emisní měření

 Druh zařízení

 

 

 Právní předpis ČSN  Název a termín provedení úkonu  Úkon provádí
 Zvláště velké zdroje  Měření se provádí podle zákona 86/2002 Sb., Vyhláška 356/2002 Sb.§ 33 odst. 2 Nařízení vlády 352/2002 Sb.§ 14 odst. 2

 

Zákon č. 356/2002 Sb., §8, odst.2, písm. a

 

příkon ≥ 50 MW

 Měření 2x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 3 měsíců od data předchozího měření, pokud provozovatel nemá povinnost měřit kontinuálně nebo pokud tato povinnost není stanovena zvláštním právním předpisem nebo přílohou č. 14 k této vyhlášce jinak

 

 Autorizovaná laboratoř pro měření emisí

 

 

 

 

 Velké zdroje  Měření se provádí podle zákona 86/2002 Sb., Vyhláška 356/2002 Sb.§ 33 odst. 2 Nařízení vlády 352/2002 Sb.§ 14 odst. 2

 

Zákon č. 356/2002 Sb., §8, odst.2, písm. b

 

5MW – 50 MW (příkon)

 Měření 1x za kalendářní rok, ne dříve než po uplynutí 6 měsíců od data předchozího měření, pokud provozovatel nemá povinnost měřit kontinuálně nebo pokud není stanoveno zvláštním právním předpisem jinak  Autorizovaná laboratoř pro měření emisí
 Střední zdroje  Měření se provádí podle zákona 86/2002 Sb., Vyhláška 356/2002 Sb.§ 33 odst. 2 Nařízení vlády 352/2002 Sb.§ 14 odst. 2

 

Zákon č. 356/2002 Sb., §8, odst.2, písm. c

Kotle spalující tuhá, kapalná nebo plynná paliva o výkonu rovném nebo vyšším než 1MW a dále u zdrojů, u kterých se dodržování emisních limitů dosahuje úpravou technologického řízení výrobního procesu nebo použitím zařízení k čištění odpadního plynu

200 kW – 5 MW

 

 Měření 1x za 3 kalendářní roky, ne dříve než po uplynutí 18 měsíců od data předchozího měření  Autorizovaná laboratoř pro měření emisí
 Střední zdroje

 

 Měření se provádí podle zákona 86/2002 Sb., Vyhláška 356/2002 Sb.§ 33 odst. 2 Nařízení vlády 352/2002 Sb.§ 14 odst. 2

 

Zákon č. 356/2002Sb., odst. 2, písm. d

Střední zdroje nespadající pod písmeno c

200 kW – 5 MW

 Měření 1x za 5 kalendářních roků, ne dříve než po uplynutí 30 měsíců od data předchozího měření

 

 Autorizovaná laboratoř pro měření emisí
 Malé zdroje  Měření se provádí podle zákona 86/2002 Sb., Vyhláška 356/2002 Sb.§ 33 odst. 2 Nařízení vlády 352/2002 Sb.§ 14 odst. 2

 

Provozovaných při podnikatelské činnosti

11–200 kW (plynná paliva);
15–200kW (ostatní paliva)

 

 Měření 1x za 2 roky   

Autorizované emisní měření se provádí u zvláště velkých, velkých a středních zdrojů tak, aby byly stanoveny emise každého jednotlivého zařízení zdroje. Provádí se ke dni stanovenému v povolení podle § 17 odst. 1, písm. d zákona při uvádění zařízení do provozu, po každé záměně paliva nebo suroviny nad rámec schváleného provozního řádu, po každém významném a trvalém zásahu do konstrukce nebo vybavení zařízení zdroje, který by mohl vést ke změně emisí a to do 3 měsíců od vzniku některé ze skutečností. Místa odběru vzorků nebo měření emisí jsou popsána v provozním řádu zdroje nebo v případě, že u zdroje se provozní řád nezpracovává, v rozhodnutí inspekce podle § 7 odst. 7.

Termín, rozsah měření a autorizovanou osobu (autorizovaná laboratoř pro měření emisí), která bude měření provádět, oznámí provozovatel písemně inspekci (referát životního prostředí místopříslušného úřadu) nejpozději 14 dní před datem zahájení měření. Případné změny oznámení provozovatel hlásí inspekci neprodleně. V případě změny termínu měření postupuje provozovatel v dohodě s inspekcí.

Autorizovaná laboratoř pro měření emisí vydá provozovateli zpracovaný protokol o autorizovaném emisním měření ve dvou stejnopisech, jeden výtisk provozovatel předává na referát životního prostředí místopříslušného úřadu.

Povinnosti provozovatelů zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů

(1) Provozovatelé zvláště velkých, velkých a středních stacionárních zdrojů jsou povinni

 1. a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje v souladu s podmínkami ochrany ovzduší, které jsou uvedeny ve stanoviscích a povoleních vydaných podle § 17,
  b) dodržovat emisní limity včetně stanovených lhůt k jejich plnění, emisní stropy, přípustnou tmavost kouře, pachové číslo a neobtěžovat zápachem nad přípustnou míru obydlené oblasti,
  c) zjišťovat množství vypouštěných znečišťujících látek postupem a způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
  d) plnit pokyny orgánů ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38,
  e) vést provozní evidenci o stacionárních zdrojích v rozsahu stanoveném v prováděcím právním předpisu a zpracovat souhrnnou evidenci z údajů provozní evidence a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší,
  f) poskytovat příslušným orgánům ochrany ovzduší údaje podle písmene e) a další jimi vyžádané údaje potřebné zejména ke zjištění podílu zdroje na znečišťování ovzduší,
  g) bezodkladně odstraňovat v provozu stacionárních zdrojů nebezpečné stavy ohrožující kvalitu ovzduší a činit opatření k předcházení havárií; v případě výskytu takového stavu podat o něm zprávu orgánu ochrany ovzduší nejpozději do 24 hodin; v případě poruchy, za kterou se považuje odchylka od normálního provozu zdroje v důsledku technické závady a při které u zdroje nemohou být dodrženy emisní limity, bezodkladně odstavit zdroj v souladu se souborem technickoorganizačních opatření, není-li ji možno odstranit do 24 hodin od jejího vzniku; tímto ustanovením nejsou dotčeny povinnosti stanovené zvláštním právním předpisem,6)
  h) vypracovat pro účely regulace emisí za situace uvedené v § 8 odst. 1 a 3 regulační řády pro provoz stacionárních zdrojů a předložit je inspekci ke schválení,
  i) při vyhlášení regulačních opatření podle § 8 odst. 3 plnit povinnosti vyplývající z ústředního, krajského a místního regulačního řádu podle § 8 odst. 4 a 5,
  j) zajistit a řádně provozovat technické prostředky pro nepřetržité (kontinuální) měření emisí látek znečišťujících ovzduší včetně zaznamenávání, vyhodnocování a uchovávání jeho výsledků, pokud to stanoví prováděcí právní předpis,
  k) při vážném nebo bezprostředním ohrožení zdraví z důvodu nadměrné koncentrace znečišťujících látek bezodkladně zastavit nebo omezit provoz stacionárního zdroje, jeho části nebo jinou činnost, která je příčinou ohrožení nebo snížení kvality ovzduší, neprodleně informovat inspekci a správní úřady podle zvláštního právního předpisu6) a plnit jejich pokyny ke zjednání nápravy; současně informovat veřejnost o následcích poruchy nebo jiné příčiny, která vedla ke vzniku této situace,
  l) umožnit osobám pověřeným orgány ochrany ovzduší a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem zjištění množství znečišťujících látek, kontroly provozu a technického stavu tohoto zdroje, na požádání zpřístupnit veřejnosti informaci o znečišťování ovzduší ze stacionárního zdroje a o opatřeních k omezení tohoto znečišťování,
  m) zpřístupnit veřejnosti informaci o znečišťování ovzduší ze stacionárního zdroje a o opatřeních omezení tohoto znečišťování,
  n) na základě požadavku ministerstva nebo inspekce poskytnout informace nutné ke stanovení kategorie stacionárního zdroje podle § 4 odst. 10 a 11 a ke stanovení rozsahu sledovaných znečišťujících látek podle § 9 odst. 4,
  o) plnit úkoly vyplývající z plánu snížení emisí podle § 5 odst. 6,
  p) plnit úkoly vyplývající z programů ke zlepšování kvality ovzduší podle § 7 odst. 6,
  r) plnit plán zavedení zásad správné zemědělské praxe u stacionárního zdroje podle § 5 odst. 8,
  s) předkládat inspekci protokoly o výsledcích měření znečišťujících látek podle § 9 odst. 1, 2, 7 a 9.

Povinnosti provozovatelů malých stacionárních zdrojů znečišťování

(1) Provozovatelé malých stacionárních zdrojů jsou povinni

 1. a) uvádět do provozu a provozovat stacionární zdroje jen v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů,
  b) umožnit osobám pověřeným obcí a inspekci přístup ke stacionárnímu zdroji za účelem ověření kategorizace zdroje, zjištění množství vypouštěných látek a kontroly jeho technického stavu a předkládat jim k tomu potřebné podklady,
  c) oznámit stacionární zdroj, který vypouští těkavé organické látky, orgánu obce způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, vést evidenci těkavých látek a poskytnout každoročně přehled o jejich spotřebě obci,
  d) plnit pokyny orgánu ochrany ovzduší ke zjednání nápravy podle § 38 odst. 1,
  e) dodržovat přípustnou tmavost kouře a pachové číslo, je-li stanoveno, a neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti,
  f) zajišťovat prostřednictvím oprávněné osoby měření účinnosti spalování, měření množství vypouštěných látek a kontrolu stavu spalinových cest u spalovacích zdrojů provozovaných při podnikatelské činnosti provozovatele, a to nejméně jedenkrát za 2 roky, a odstraňovat zjištěné závady; tuto povinnost plní provozovatelé u zdrojů spalujících tuhá paliva od jmenovitého tepelného výkonu 15kW a u zdrojů spalujících plynná nebo kapalná paliva od jmenovitého tepelného výkonu 11 kW; za oprávněnou osobu se považuje držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.10)

Povinnosti uvedené v odstavci 1 písm. b) a f) se nevztahují na provozovatele malých stacionárních zdrojů umístěných v rodinných domech, bytech a stavbách pro individuální rekreaci s výjimkou případů, kdy jsou provozovány výhradně pro podnikatelskou činnost.